Omeđavanje

Naš tim Vam može izaći u susret sa svim aktivnostima u vezi sa omeđavanjem parcela.

Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) vrši se obeležavanjem graničnih tačaka parcele na terenu na osnovu numeričkih podataka premera (originalni podaci merenja, koordinate registrovane u postupku fotogrametrijske restitucije i koordinate dobijene digitalizacijom radnog originala katastarskog plana), po pravilu, istom metodom i sa iste geodetske osnove koja je korišćena prilikom snimanja u postupku premera, odnosno održavanja premera.

Kontaktirajte naš tim za sve dodatne detalje.